Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Monitorig kvaliteta vode rijeke Une
Datum upisa: 2010-06-22 18:19:48
Organizacija: Zavod za javno zdravstvo U/S kantona
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Dr.Zarina Mulabdić
Adresa: Repušine bb
E-mail: [email protected]
Telefon: 037/351-799
Opis partnera:
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: Ispitivanje kvaliteta vode rijeke Une
Glavne aktivnosti: Područje U/S kantona obiluje prirodnim vodotocima koji su najvećim dijelom ekološki nezagađeni, a jedan od strateških ciljeva razvoja općine Bihać i kantona jeste razvoj turizma i proizvodnja zdrave hrane što se bazira na ekološki zdravoj prirodnoj okolini. Zaštita Une mora biti prioritetni zadatak ako se zna da gornji tok rijeke Une pripada Nacionalnom parku koji zahtjeva posebne ekološke uvjete.
Vrijednost projekta (€): 10.000
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Prethodno iskustvo: Ranije su se ispitivanje kvaliteta vode (monitoring površinskih vodotoka u Unsko-sanskom kantonu) radili sa Uredom IBG u suradnji švicarskom agencijom za razvoj .