Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Unapređenje i zaštita ekološko osjetljivih lokacija
Datum upisa: 2010-06-22 12:05:26
Organizacija: Lokalni razvojni centar "LORCA" Sanski Most
Država: Bosnia and Herzegovina
Puno ime: Edin Habibović
Adresa: Trg Oslobodilaca bb
E-mail: [email protected]
Telefon: +387 37 689-434; +387 37 689-435
Opis partnera: - Nadležna institucija iz oblasti komunalne djelatnosti koja je već implementirala projekt uspostave botaničkog vrta i posjeduje potrebna znanja i iskustva iz oblasti komunalne infrastrukture, zaštite ekološki ugroženih područja prema regulativi EU i njihovim upravljanjem. - Stručne i naučne institucije relevantne za tehničku pomoć pri uspostavi botaničkog vrta i izradi potrebnih analiza stanja i potreba u oblasti zaštite ekološki osjetljivih područja. - Turističke organizacije i slični subjekti koji posjeduju potrebna znanja i iskustva pri promociji i iskorištavanju inovativnih ekoloških sadržaja u turističke svrhe.
Prioritet 1:
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša/Measure 2.1: Protection of nature and environment
Opis projekta: 1. Definirati ekološki osjetljive lokacije na području općine 2. Radovi na uspostavi botaničkog vrta 3. Obuka uposlenih u nadležnim institucijama 4. Medijska kampanja 5. Markiranje ekološko osjetljive lokacije
Glavne aktivnosti: Opći cilj projekta je zaštititi i očuvati životnu sredinu i podsticati održivo korištenje prirodnih resursa. Na taj način projekt obuhvata definiranje ekološki osjetljivih područja i izradu analize stanja i potreba utvrđenih područja. Nakon navedenog, u svrhu kvalitativnog unapređenja životnog prostora u užem gradskom jezgru predviđena je uspostava i izgradnja botaničkog vrta s nizom pratećih sadržaja rekreativnog i edukativnog tipa. Na taj način projekt bi dobio izražen socijalno-afirmativni karakter čime bi se potaknula socijalna interakcija i ponudio niz sadržaja u svrhu socijalne edukacije, ali i inovativan turistički brend koji trenutno ne postoji na području sjevero-zapadne BiH. Projekt nadalje implicira i niz edukacija i medijskih kampanja kako u svrhu izgradnje kapaciteta lokalnih institucija nadležnih za upravljanje ekološki osjetljivim lokacijama, kreiranje planova zaštite navedenih lokacija, te njihovo markiranje u skladu sa regulativama EU u svrhu njihove efektivne i pravovremene zaštite i promocije. S druge strane, projekt podrazumjeva i niz edukativnih sadržaja usmjerenih ka lokalnoj zajednici – stanovništvu u smislu povećanja svijesti o značaju zaštite životne sredine i njene promocije i iskorištavanja u turističke i druge svrhe sa ekonomskim benefitom, a sve u skladu sa strateškim opredjeljenjima lokalne zajednice.
Vrijednost projekta (€): 130.000,00
Trajanje projekta: 15 mjeseci
Prethodno iskustvo: Lokalni razvojni centar "LORCA" Sanski Most predstavlja glavnog partnera općine Sanski Most pri implementaciji lokalne strategije socio-ekonomskog razvoja. U tom smislu LORCA je implementirala niz projekata iz oblasti jačanja kapaciteta MSP i ostalih privrednih subjekata kao nosioca ekonomskog razvoja. Pored navedenog u skladu sa strateškim opredjeljenjima implementiran je niz projekata iz oblasti poljoprivrede, turizma i zaštite životne sredine. U oblasti prekogranične saradnje LORCA je kao pridruženi partner učestvovala u izradi i okvira projekta Oživljavanje prekograničnih partnerstava kroz ruralni razvoj apliciranog od strane LAG Una-Sana.