Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Pretraga

Ovaj dio je namijenjen svim potencijalnim kandidatima koji su u potrazi za projektnim partnerima. Ako želite pretraživati postojeće kontakte i projektne ideje molimo Vas da koristite našu tražilicu.


Naziv projekta: Sportsko-rekreativni centar "Ponijeri"
Datum upisa: 2013-01-21 11:26:18
Organizacija: Općina Kakanj
Država: Bosna i Hercegovina
Puno ime: Zijad Neimarlija
Adresa: Alije Izetbegovića 51 72240 Kakanj
E-mail: [email protected]
Telefon: 032552012
Opis partnera: Naš partner treba da ima iskustva u razvoju zimskog i ljetnog turizma, općine sličnih geografskih karakteristika - planinski turizam. To mogu biti institucije lokalne vlasti, turističke zajednice, razvojne agencije, nevladine organizacije, institucije kulture i sl.
Prioritet 1: Mjera 1.1: Zajednički razvoj turističke ponude
Prioritet 2: Mjera 2.1: Zaštita prirode i okoliša
Opis projekta: U općini Kakanj se nalazi zimsko-ljetno izletište Ponijeri, koje je opremljeno ski-liftom i drugim pratećim infrastrukturnim objektima za skijanje. Danas je to izuzetno posjećeno mjesto, kako od strane građana općine Kakanj tako i turista iz drugih općina. Zbog velikih šumskih bogatstava i izuzetnog kvaliteta vazduha ovo područje proglašeno je vazdušnom banjom. Resursi potrebni za razvoj jednog regionalnog turističkog proizvoda dakako postoje.Čitavo područje naselja Ponijeri nalazi se u okviru granica spomenika prirode „Tajan“.
Regulacionim planom „Ponijeri“ predviđeno je prije svega da se prirodne vrijednosti sačuvaju i zaštite, da se unaprijedi način korištenja prostora, da se izgrađene strukture što adekvatnije koriste, kroz date smjernice za dalje uređenje prostora u svrhu zaštite prostora i razvoja turizma.
Funkcinalne cjeline unutar prostora su:
- Centralni sadržaji
- Vikend naselje
- Kulturno-historijska zona
- Rekreativna zona
- Ski staze i staze za sankanje
U zoni centralnih sadržaja su skoncentrirane funkcije urbanog standarda bitne za
funkcioniranje sportsko-rekreativnog centra, kao što su: smještajni kapaciteti,
površine i prostori za odmor, zabavu, sport i rekreaciju, trgovina, zdravstvene usluge,sigurnosne usluge (gorska služba) i sl.
Vikend objekti unutar ove zone se mogu tretirati kao smještajni kapaciteti (izdavanje
vikend objekata na korištenje).
Ostali prostor je okarakteriziran kao prostor namjenjen za javnu
upotrebu (saobraćajne površine, rekreacija, sportske površine, pješačke staze,
biciklističke staze, odmorišta, parkovi, park šume i sl.)
Kulturno – historijska zona je formirana u cilju zaštite kulturno historijskog naslijeđa.Naime unutar ove zone se nalazi spomen obilježje palim borcima iz NOB_a i palim borcima iz posljednjeg rata.
U sklopu ove zone se mogu planirati isključivo kulturni sadržaji, npr. muzej,
amfiteatar (časovi historije, kulturno-umjetničke predstave, pjesničke večeri i sl.), a
naročito je potrebno posvetiti pažnju uređenju prostora, odabiru urbanog mobilijara,
kao i hortikulture.
Zona rekreacije je opredjeljena isključivo za aktivnu i pasivnu rekreaciju.
U sklopu ove zone moguća je izgradnja sportskih terena, biciklističkih i pješačkih
staza, trim staza, odmorišta za potrebe izletnika, staza za nordijske discipline u
zimskom periodu, škole u prirodi, kampiranje, izviđački logori i sl.
Zona ski staze i staze za sankanje je namjenjena isključivo za sport i rekreaciju.
Ovisno o namjeni, staza (za sankanje, za skijanje ili bordanje) mora biti propisno
obilježena i opremljena sa svim potrebnim elementima (npr. znakovi upozorenja,
zaštitne ograde i sl.)
Na prostoru koji je opredjeljen za ski stazu je moguća izgradnja skijaških staza sa
pripadajućom opremom, pratećih površina i građevina, vučnica i stajališta žičare sa
pratećom opremom, kao i postavljanje kioska (tipskih elemenata koji nisu čvrsto
vezani za tlo) sa ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima. U ciljnoj ravnini moguće je
postavljanje pomičnog gledališta u slučaju utrke ili sličnih prigoda.
Izvan skijaške sezone, ove površine je moguće koristiti u druge vidove rekreacije.

Glavne aktivnosti: Proširenje postojećih sportsko-rekreativnih sadržaja i izgradnja novih kako bi sportsko-rekreativni centar "Ponijeri" zadovoljio postojeće i buduće potrebe.Promocija ljetnog turizma.
Vrijednost projekta (€): 2.500.000,00
Trajanje projekta: 5 godina
Prethodno iskustvo: Općina Kakanj je u prethodnom periodu implementirala projekte u svrhu razvoja zimskog i ljetnog turizma, a koji ne zadovoljavaju tražene potrebe regije.