Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Utorak, 30 Lipanj 2009 06:53

Promotivni materijali

Napisao

Katalog

Katalog 2017 Katalog svih ugovorenih projekata.

BrosuraFPm

Programska brošura 2015 - kratak prikaz projekata ugovorenih u 1. i 2. pozivu Prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

 

logo

Logo Prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina

EU_blue

EU zastavica - standardna kolor reprodukcija

EU_blue-white

EU zastavica - reprodukcija u 2 boje bijela i plava

EU_bw

EU zastavica - reprodukcija u dvije boje crna i bijela

karta_programa

Karta programskog područja

Letak

Promidžbeni letak Programa (2010)

pdf_button Promidžbeni letak Programa 2011 HR/BiH
pdf_button Promidžbeni letak Programa 2011 ENG

Utorak, 30 Lipanj 2009 06:53

Programski/natječajni dokumenti

Napisao
Dokumenti vezani uz Treći poziv na predaju projektnih prijedloga
 
 Call for Proposals Notice CBC BIH-Croatia
VF4040  Call for Proposals Dossier CBC BIH-Croatia
word  Adresiranje omotniceCross-Border Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina 2007-2013 (ENG)
Annual work programme IPA CRO-BiH 2012-2013
Council Regulation (EC) No 1085/2006
Commission Regulation (EC) No 718/2007
Commission Regulation (EU) No 80/2010

Korisni dokumenti

  Priprema projektnog prijedloga
PPT PCM Presentation used by JTS on PCM workshops
Practical guide to contract procedures for EC external actions
Prezentacija: Info dani/sesije 2011
   
  Provedba projekta ugovorenih u Drugom Pozivu
VF4040 Implementacijske upute i aneksi (2. Poziv)
  Provedba projekta ugovorenih u Trećem Pozivu
VF4040   Implementacijske upute i aneksi (3. Poziv) NOVO

 

 

 

 
Informacija o preuzimanju: Da bi mogli vidjeti sadržaj ZIP-dokumenata morate imati odgovarajući program. Ukoliko nemate odgovarajući programza pregled ovog tipa dokumenata možete ga preuzeti
ovdje.
Ukoliko imate projektnu ideju ali još niste pronaščli partnera iz susjedne zemlje na ovoj web-stranici imate priliku objaviti svoju projektnu ideju kako kako bi omogućili potencijalnim partnerima da vas kontaktiraju.

Imate priliku objaviti kratak sažetak svoje projektne ideje zajedno sa svojim kontakt podacima te na taj način postatio dio naše baze projektnih prijedloga.

Da bi objavili svoju ideju molimo vas da popunite formu koja se nalazi u nastavku:


Ponedjeljak, 29 Lipanj 2009 13:11

Upravljačka struktura Programa

Napisao

Operativne strukture (OS) u zemljama korisnicima


Svaka zemlja sudionica Programa uspostavila je Operativnu strukturu (OS) za potrebe programa, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj i Direkcija za europske/evropske integracije u Bosni i Hercegovini. Koordinator za IPA–komponentu II (u smislu  čl. 22. stavka 2. točke b IPA provedbene uredbe) u Republici hrvatskoj je pomoćnim ministra u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Koordinator IPA komponente II (u smislu  članka 32. stavka 1 IPA provedbene uredbe) u Bosni i Hercegovini je Pomoćnik direktora za koordinaciju pomoći EU u Upravi za europske/evropske integracije (UEI).DEI je glavno koordinacijsko tijelo za  pitanje europskih/evropskih integracija, uključujući i koordinaciju programa podrške EU (NIPAK), a kako još uvijek ne postoji nadležno resorno ministarstvo odgovorno za upravljanje i prilagodbu Komponente II IPA programa, UEI provodi i ovaj zadatak.

Operativne strukture obje zemlje sudionice usko surađuju u upravljanju programom.  Zemlje korisnici uspostavile su i Zajednički nadzorni odbor, koji osigurava učinkovitost i kvalitetu provedbe programa. U skladu s IPA provedbenom uredbom (članak 139.) Operativne strukture su osnovale Zajedničko tehničko tajništvo/sekretarijat kao pomoć operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru u njihovim zadaćama. 
 • Nadležnost Operativnih struktura

  • zajednička pripremu prekograničnog programa u skladu sa čl. 91. IPA provedbene uredbe;  
  • zajednička priprema izmjena i dopuna programa o kojima  će se raspravljati na Zajedničkom nadzornom odboru;  
  • uspostava Zajedničkog tehničkog tajništva/sekretarijata;  
  •  sudjelovanje u Zajedničkom nadzornom odboru i vođenje rada ZNO-a u nadzoru programa; 
  • predlaganje predstavnika Zajedničkog nadzornog odbora koji će biti imenovani od strane ZNO-a;  
  •  priprema i provedba strateških odluka ZNO-a;  
  •  izvješćivanje NIPAK–a/koordinatora IPA-komponente II o svim aspektima provedbe/sprovedbe programa;  
  •  uspostava sustava, uz pomoć ZTT–a, za prikupljanje pouzdanih informacija o provedbi /sprovedbi programa i pružanje podataka ZNO-u, NIAPK-u/koordinatoru IPA-komponente II ili Europskoj/Evropskoj komisiji;  
  •  osiguranje kvalitete provedbe prekograničnih programa zajedno sa ZNO-om;  
  •  slanje Komisiji i NIPAK-u godišnje izvješće i završno izvješće o provedbi prekograničnog
  programa nakon što ga ZNO pregleda i odobri;  
  • osiguranje/obezbeđenje izvješćivanja o nepravilnostima;  
  • vođenje rada Zajedničkog tehničkog tajništva/sekretarijata;  
  • poticanje mjera informiranja i promidžbe.

  U Hrvatskoj, gdje se program provodi u okviru decentraliziranog upravljanja, Operativna struktura i Provedbena agencija također su nadležne za:

  • ugovaranje projekata koje odabere Zajednički nadzorni odbor;  
  • obračun plaćanja i aspekte financijskog/finansijskog izvješćivanja nabave usluga, roba, radova i bespovratnih sredstava za hrvatski dio prekograničnog programa;  
  •  osiguranje da se aktivnosti provode prema relevantnim odredbama o javnoj nabavi;  
  •  osiguranje da krajnji korisnici i druga tijela uključena u provedbu aktivnosti vode ili zasebne obračunske sustave ili jednu odgovarajuću obračunsku šifru za sve transakcije povezane s aktivnosti bez da se dovedu u pitanje nacionalna računovodstvena pravila;  
  • osiguranje  čuvanja svih dokumenata potrebnih za osiguranje odgovarajućeg revizijskog tijeka;
  • osiguranje da nacionalni fond i nacionalni dužnosnik za ovjeravanje prime sve potrebne informacije o odobrenim izdacima i primijenjenim postupcima;  
  • potvrđivanje da su izdaci pristigli na naplatu učinjeni u skladu s primjenjivim pravilima, da je roba dostavljena ili usluge izvršene sukladno relevantnoj odluci te da su zahtjevi za plaćanje sa strane krajnjeg korisnika ispravni.

Zajednički nadzorni odbor (ZNO)

Zajednički nadzorni odbor sastoji se od predstavnika dviju operativnih struktura i nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela i predstavnika socioekonomskih partnerstva obje zemlje sudionice, ravnomjerno zastupljenih. Komisija u radu Zajedničkog nadzornog odbora sudjeluje u savjetodavnom svojstvu.  
ZNO izrađuje Poslovnik radi obavljanja misije u skladu s IPA provedbenom uredbom. Usvaja ga na svom prvom sastanku.  
Zajednički nadzorni odbor sastaje se najmanje  dva puta godišnje, na inicijativu zemalja sudionica ili Komisije, a predsjeda mu predstavnik jedne od zemalja na rotirajućoj osnovi.  
Zajednički nadzorni odbor provjerava učinkovitost i kvalitetu provedbe prekograničnog
programa, u skladu sa sljedećim odredbama (prema članku 142. IPA provedbene uredbe):

 • Nadležnost ZNO-a

   

  o razmatra i odobrava kriterije za odabir aktivnosti koje se financiraju/finansiraju prekograničnim programom i odobrava svaku reviziju tih kriterija u skladu s potrebama programiranja;  
  o periodički provjerava napredak postignut u  cilju postizanja pojedinih ciljeva prekograničnog programa na osnovi dokumenata  koje dostavljaju operativne strukture zemalja korisnika sudionica;  
  o  provjerava rezultate provedbe, posebno ostvarivanje ciljeva zadanih za svaku prioritetnu os i evaluacije iz  članka 57. stavka 4. i  članka 141. IPA provedbene uredbe;  
  o  pregledava godišnja i završno izvješće o provedbi iz članka 144. IPA provedbene uredbe;  
  o  prima informacije, prema potrebi, o godišnjem izvješću(ima) o obavljenoj reviziji iz  članka 29. stavka 2. točke (b) prve alineje IPA provedbene uredbe i o svim relevantnim primjedbama koje Komisija može iznijeti nakon pregleda tog izvješća;
  o  nadležan je za odabir aktivnosti. ZNO može delegirati funkciju ocjene projektnih prijedloga Zajedničkom upravnom odboru koji imenuje ZNO;  
  o  može predložiti eventualnu reviziju ili pregled prekograničnog programa koja  će vjerojatno omogućiti postizanje ciljeva iz  članka 86. stavka 2. IPA provedbene uredbe ili unaprijediti upravljanje, uključujući svoje financijsko/finansijsko upravljanje;  
  o  razmatra i odobrava sve prijedloge za izmjenu i dopunu sadržaja prekograničnog programa;  
  o  odobrava okvir za zadaće Zajedničkog tehničkog tajništva/sekretarijata;  
  o  usvaja plan informiranja i promidžbe/promocje koji izrađuje pod pokroviteljstvom operativnih struktura.

Zajedničko tehničko tajništvo/sekretarijat (ZTT/ZTS)

Operativne strukture su se dogovorile da će osnovati Zajedničko tehničko tajništvo/sekretarijat (ZTT/ZTS) kao pomoć Zajedničkom nadzornom odboru i operativnim strukturama u izvršavanju njihovih odnosnih zadaća. ZTT je tako upravno  tijelo programa koje se bavi njegovimd dnevnim upravljanjem. Zajedničko tehničko tajništvo ima sjedište pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu (Hrvatska) te dva predstavništva u BiH: Mostar i Banja Luka. Čine ga predstavnici koje predlažu operativne strukture. Zajedničko tehničko tajništvo i njegova predstavništva izvršavaju svoje aktivnosti pod nadzorom Operativne strukture u Hrvatskoj, u suradnji s Operativnom strukturom u Sarajevu, BiH. Zajedničkim tehničkim tajništvom/sekretaijatom zajednički upravljaju obje operativne strukture. Troškovi Zajedničkog tehničkog tajništva/sekretarijata i njegovih predstavništava sufinanciraju se u okviru proračuna programa za Tehničku pomoć pod uvjetom da su povezani sa zadaćama prihvatljivim za sufinanciranje u okviru pravila EU-a. Dio ZTT/ZTS osoblja zaposlenog u BiH trebao bi biti smješten u prostorijama ZTT-a u  Zagrebu, a dio zaposlenika u predstavništvima u Mostaru i Banja Luci.  

Svi hrvatski predstavnici trebali bi biti smješteni u prostorijama ZTT/ZTS-a u Zagrebu.

 • Zadaci ZTT/ZTS-a
  •  podrška operativnim strukturama u provedbi/sprovedbi programa;  
  •  obavljanje funkcije tajništva za Operativne strukture i Zajednički nadzorni odbor, uključujući i pripremu i slanje dokumentacije za sastanke i zapisnike sa sastanka (na dva ili više jezika ukoliko je potrebno);  
  •  uspostavljanje, redovno održavanje i nadogradnju sustava nadzora (unos podataka na
  razini programa i projekta, posjeti na lokacije);  
  • pomoć operativnim strukturama i ZNO-u u izradi svih izvješća o nadzoru provedbe programa;
  •  pripremanje i osiguranje dostupnosti svih dokumenata potrebnih za provedbu projekta (opće informacije na programskoj razini, opće informacije na projektnoj razini, smjernice, kriteriji, zahtjevi za prikupljanje projektnih ideja, smjernice natječajnog paketa, kriteriji za odabir projekata, prihvatljivost, obrasci za izvješćivanje, ugovori);  
  •  djeluje kao prvi kontakt za potencijalne podnositelje zahtjeva;  
  •  vodi informativne kampanje, osposobljavanja, linije za pomoć i pitanja i odgovore (Q&A) na web stranici u svrhu podrške potencijalnim podnositeljima zahtjeva u pripremi projektnih aplikacija;  
  •  organizira odabir i evaluaciju projektnih prijedloga i provjerava jesu li sve informacije za donošenje odluke o projektnim prijedlozima dostupne;  
  •  osigurava tajnika Upravnom odboru i organizira i upravlja njegovim radom;  
  • osigurava da je sva relevantna dokumentacija potrebna za ugovaranje pravovremeno dostupna naručiteljima;  
  • pomaže naručiteljima u procesu „proračunskog obračuna“ prije potpisivanja ugovora;  
  •  podupire krajnje korisnike  u provedbi projekta, uključujući savjete o sekundarnim postupcima nabave;
  •  organizira bilateralne događaje uključujući i forume “traženje partnera”;  
  •  razvija i vodi mrežu dionika/interesnih grupa;  
  •  stvara i nadopunjuje bazu podataka o  potencijalnim podnositeljima zahtjeva i sudionicima na radionicama i drugim događajima;  
  •  provodi informativne i promidžbene/promotivne aktivnosti pod vodstvom operativnih struktura, uključujući osnivanje i održavanje službene internet stranice programa;  
  •  planira svoje aktivnosti u skladu s planom rada koji godišnje odobrava ZNO.

Ponedjeljak, 29 Lipanj 2009 13:11

Informacije o programskom području

Napisao
Informacije o programskom području
Ponedjeljak, 29 Lipanj 2009 13:10

Prioriteti i mjere

Napisao

Prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina se bazira na ova dva prioriteta:

Prioritet 1: Stvaranje zajedničkog gospodarskog/ekonomskog prostora

Prioritet 1 će se provesti kroz dvije mjere:

Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude

Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva


Prioritet 2: Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije

Prioritet 2 će se provesti kroz dvije mjere:

Mjera 2.1: Zaštita okoliša

Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području

Ponedjeljak, 29 Lipanj 2009 13:10

Informacije o Programu

Napisao

Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, će se provoditi tijekom tazdoblja od 2007. - 2013. Ovaj strateški dokument zasniva se na zajedničkom planiranju hrvatskih  i bosanskih strana. Program podržava komponentu II (prekogranična suradnja) "Instrumenta pretpristupne pomoći“ EU (IPA), u okviru kojeg je za prve tri godine alocirano 6 milijuna eura. Dodatnih minimalno 1.058.823 eura osigurati zemlje partneri, uglavnom od korisnika programa u pograničnom području.  
Granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine se proteže na gotovo 1.000 km. Usprkos
heterogenosti ovog područja pogranična područja se suočavaju sa sličnim izazovima: gospodarsko propadanje vezano uz kolaps tradicionalnih industrija/tržišta nakon raspada
Jugoslavije, velike migracije tijekom i nakon rata uz trajnu depopulaciju koja traje sve do danas te velike štete na javnoj infrastrukturi koje su samo djelomično popravljene kroz nedostatne investicije. Tradicionalne gospodarske i kulturne veze između dvije zemlje u pograničnom području su također bile teško pogođene sukobom i njegovim posljedicama.
Stoga ovaj program pokušava oživjeti nekadašnje prekogranične veze i aktivnosti kroz rješavanje nekih od zajedničkih društveno-gospodarskih i ekoloških problema.

Programsko područje  čine „prihvatljiva“ i „pridružena“ (tj. susjedna) područja, kako je
određeno  člankom 88. i 97. IPA provedbene uredbe.

Ciljevi programa su:

•  poduprijeti osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo gospodarstvo/ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija programskog područja,  
•   izgraditi sposobnost lokalnih, regionalnih  i nacionalnih institucija radi upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim prekograničnim programima u okviru  cilja 3 strukturnih fondova EU.

Ti će se ciljevi postizati kroz provedbu mjera u okviru sljedećih prioriteta: Prioritet 1. Stvoriti zajednički gospodarski/ekonomski prostor, Prioritet 2. Poboljšati kvalitetu života i socijalnu koheziju.

Posebni ciljevi:

• Poboljšati kvalitetu i koherentnost aktivnosti u sklopu programa,  
• Poboljšati sposobnost  nacionalnih i zajedničkih struktura za upravljanje prekograničnim
programima,  
•  Osigurati i širiti informacije o programu prema nacionalnim tijelima, široj javnosti i korisnicima programa te osigurati da se pružanje pomoći objavi na način koji podiže svijest te pomaže razvoju Programa,  
• Poboljšanje sposobnosti potencijalnih korisnika, posebice unutar programskog područja za pripremu i kasniju provedbu visoko kvalitetnih aktivnosti programa,  
• Pružiti tehničku ekspertizu za vanjske evaluacije programa.

Stranica 20 od 20