Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Nadležnost ZNO-a

 

o razmatra i odobrava kriterije za odabir aktivnosti koje se financiraju/finansiraju prekograničnim programom i odobrava svaku reviziju tih kriterija u skladu s potrebama programiranja;  
o periodički provjerava napredak postignut u  cilju postizanja pojedinih ciljeva prekograničnog programa na osnovi dokumenata  koje dostavljaju operativne strukture zemalja korisnika sudionica;  
o  provjerava rezultate provedbe, posebno ostvarivanje ciljeva zadanih za svaku prioritetnu os i evaluacije iz  članka 57. stavka 4. i  članka 141. IPA provedbene uredbe;  
o  pregledava godišnja i završno izvješće o provedbi iz članka 144. IPA provedbene uredbe;  
o  prima informacije, prema potrebi, o godišnjem izvješću(ima) o obavljenoj reviziji iz  članka 29. stavka 2. točke (b) prve alineje IPA provedbene uredbe i o svim relevantnim primjedbama koje Komisija može iznijeti nakon pregleda tog izvješća;
o  nadležan je za odabir aktivnosti. ZNO može delegirati funkciju ocjene projektnih prijedloga Zajedničkom upravnom odboru koji imenuje ZNO;  
o  može predložiti eventualnu reviziju ili pregled prekograničnog programa koja  će vjerojatno omogućiti postizanje ciljeva iz  članka 86. stavka 2. IPA provedbene uredbe ili unaprijediti upravljanje, uključujući svoje financijsko/finansijsko upravljanje;  
o  razmatra i odobrava sve prijedloge za izmjenu i dopunu sadržaja prekograničnog programa;  
o  odobrava okvir za zadaće Zajedničkog tehničkog tajništva/sekretarijata;  
o  usvaja plan informiranja i promidžbe/promocje koji izrađuje pod pokroviteljstvom operativnih struktura.