Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Nadležnost Operativnih struktura

• zajednička pripremu prekograničnog programa u skladu sa čl. 91. IPA provedbene uredbe;  
• zajednička priprema izmjena i dopuna programa o kojima  će se raspravljati na Zajedničkom nadzornom odboru;  
• uspostava Zajedničkog tehničkog tajništva/sekretarijata;  
•  sudjelovanje u Zajedničkom nadzornom odboru i vođenje rada ZNO-a u nadzoru programa; 
• predlaganje predstavnika Zajedničkog nadzornog odbora koji će biti imenovani od strane ZNO-a;  
•  priprema i provedba strateških odluka ZNO-a;  
•  izvješćivanje NIPAK–a/koordinatora IPA-komponente II o svim aspektima provedbe/sprovedbe programa;  
•  uspostava sustava, uz pomoć ZTT–a, za prikupljanje pouzdanih informacija o provedbi /sprovedbi programa i pružanje podataka ZNO-u, NIAPK-u/koordinatoru IPA-komponente II ili Europskoj/Evropskoj komisiji;  
•  osiguranje kvalitete provedbe prekograničnih programa zajedno sa ZNO-om;  
•  slanje Komisiji i NIPAK-u godišnje izvješće i završno izvješće o provedbi prekograničnog
programa nakon što ga ZNO pregleda i odobri;  
• osiguranje/obezbeđenje izvješćivanja o nepravilnostima;  
• vođenje rada Zajedničkog tehničkog tajništva/sekretarijata;  
• poticanje mjera informiranja i promidžbe.

U Hrvatskoj, gdje se program provodi u okviru decentraliziranog upravljanja, Operativna struktura i Provedbena agencija također su nadležne za:

• ugovaranje projekata koje odabere Zajednički nadzorni odbor;  
• obračun plaćanja i aspekte financijskog/finansijskog izvješćivanja nabave usluga, roba, radova i bespovratnih sredstava za hrvatski dio prekograničnog programa;  
•  osiguranje da se aktivnosti provode prema relevantnim odredbama o javnoj nabavi;  
•  osiguranje da krajnji korisnici i druga tijela uključena u provedbu aktivnosti vode ili zasebne obračunske sustave ili jednu odgovarajuću obračunsku šifru za sve transakcije povezane s aktivnosti bez da se dovedu u pitanje nacionalna računovodstvena pravila;  
• osiguranje  čuvanja svih dokumenata potrebnih za osiguranje odgovarajućeg revizijskog tijeka;
• osiguranje da nacionalni fond i nacionalni dužnosnik za ovjeravanje prime sve potrebne informacije o odobrenim izdacima i primijenjenim postupcima;  
• potvrđivanje da su izdaci pristigli na naplatu učinjeni u skladu s primjenjivim pravilima, da je roba dostavljena ili usluge izvršene sukladno relevantnoj odluci te da su zahtjevi za plaćanje sa strane krajnjeg korisnika ispravni.