Cross Border Programme - Croatia | Bosnia and Herzegovina

Prioritet 1: Stvoriti zajednički gospodarski/ekonomski prostor

Ovaj prioritet je odgovor na tešku gospodarsku/ekonomsku situaciju s obje strane granice, koja je okarakterizirana padom populacije, visokim stupnjem zavisnosti o nerazvijenom poljoprivrednom sektoru te sektoru malog i srednjeg poduzetništva(MSP) koje se suočava s nedostatnim pristupom kreditnim sredstvima, nedostatkom stručnosti i poduzetništva. Turistički sektor je dobro razvijen u  zapadnom dijelu programskog područja – blizu obale Jadranskog mora – ali je vrlo nerazvijen u njegovom središnjem i istočnom dijelu. Neke od osnovnih zapreka razvoja turističkog sektora su loša turistička infrastruktura (većinom u neobalnim područjima), vrlo niska razina marketinga kao i nedostatna razmjena informacija između turističkih operatera i ostalih sektora gospodarstva (a pogotovo poljoprivrede).  

Analiza programskog područja je pokazala da znatan potencijal rasta leži u MSP sektoru te da je istraživanje i razvoj izvor dodatne vrijednosti gospodarstva/ekonomije. Međutim ovaj potencijal ostaje nepotpuno iskorišten radi prisutnosti određenih slabosti koje sprječavaju nastanak i rast MSP-a i to pogotovo MSP-a koji se zasnivaju na znanju, a najviše pridonose konkurentnosti regije. Promicanje poduzetništva, te podrška MSP-u je ključno u poboljšanju gospodarske perspektive pograničnih područja.
Učestaliji kontakti između MSP-a će stvoriti nove mogućnosti za suradnju. Zajednička potpora MSP pomaže poboljšati konkurentnost postojećih MSP-a te potiče otvaranje novih poduzeća.

Opći/Opšti cilj

Pridonijeti integraciji gospodarstva/ekonomije u pograničnim područjima kroz poticanje suradnje u području turizma, kroz podršku malim i srednjim poduzećima te promicanjem/promocijom poduzetništva.  

Pojedinačni ciljevi

-Razvoj prepoznatljive turističke ponude na osnovu zajedničkog ekološkog i kulturnog
nasljeđa te unaprjeđenje konkurentnosti lokalnog turističkog gospodarstva.  
-Podržati razvoj lokalnog gospodarstva jačajući institucije i službe za promicanje sektora malog i srednjeg poduzetništva te poslovanja.

Izravni korisnici

Izravni korisnici ovog prioriteta su neprofitne pravne osobe osnovane javnim ili privatnim pravom za svrhe od javnog interesa ili posebnu svrhu ispunjavanja potreba od općeg interesa,
a pripadaju u jednu od sljedećih skupina:

•  Regionalna i lokalna javna vlast;  
•  Javna tijela (fondovi, institucije, agencije) koje osniva država ili regionalna/lokalna samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirodne i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, turističke zajednice i udruženja itd.;
•  Privatni instituti koje osnivaju tijela  privatnog prava radi ispunjavanja potreba od općeg interesa (kao što su to obrazovni i istraživački instituti) sve dok rade na neprofitnoj osnovi;  
• Nevladine organizacije kao što su savezi i zaklade;  
• Gospodarske komore, poljoprivredne, obrtničke i industrijske, klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe;  
•  Poljoprivredni savezi i zadruge.

Prioritet 1 će se provesti kroz dvije mjere:

 • Mjera 1.1: Razvoj zajedničke turističke ponude

  Ova mjera podržava zajednički razvoj i promidžbu turističke ponude. Ona potiče razvoj, unapređenje i raznolikost proizvoda i usluga u turizmu, integraciju kulturne baštine i okoliša u proizvode u turizmu, te zajednički marketing tih proizvoda. Ovime će se mobilizirati produktivan, ekološki i kulturni potencijal uključenih područja te će pridonijeti njihovom održivom razvoju.

  Mjera također ima za cilj unaprijediti znanje zaposlenih u turizmu, kulturi i poljoprivredi.
  Mjera  će posebice poticati primjenu ICT alata  za razvoj i marketing proizvoda i osposobljavanje ljudi.  

  Paziti će se na to da nema operativnog ili financijskog preklapanja s nekom od mjera koje su dio Operativnih programa za Hrvatsku i Komponente III regionalnog razvoja u okviru programa IPA.

  Minimalni i maksimalni iznos EU granta je u rasponu od 50,000 – 300,000 €, dok je maksimalan udio EU financiranja 85%.

  Vrste aktivnosti prihvatljivih u okviru ove mjere su:

          •  Razvoj novih proizvoda/usluga u turizmu sa jasnim prekograničnim identitetom
  (razvoj tematskih ruta, iskorištavanje lokaliteta, itd.);  
          •  Razvoj male turističke infrastrukture vezane uz određene atrakcije kao što su to staze za hodanje i wellness, planinarske i biciklističke staze, staze za jahanje, izletnička mjesta, centri za posjetitelje, sadržaji za  slobodno vrijeme i sport, pejzažiranje, osvjetljenje, obnova objekata kulturne/povijesne baštine te objekata prekogranične važnosti;
          •  Komplementarna obuka osoblja potrebnog za provođenje podržanih atrakcija i sadržaja;  
          •  Certifikacija lokalnih proizvoda i usluga  
          •  Zajednička promocija i marketing turizma, uključujući poglavito inicijative promoviranja prekograničnog regionalnog identiteta kao turističkog područja; poticanje aktivnosti kao što su to priprema i distribucija informacija i promotivnog materijala o prekograničnom području i njegovim proizvodima, sudjelovanje i organizacija zajedničkih turističkih sajmova, posjeti turističkih agenata, turoperatora i turističkih izvjestitelja, aktivnosti osvještavanja javnosti i usluge informiranja lokalnog poslovanja i zajednice, komunikacijske kampanje za podizanje svijesti javnosti o prirodnoj i kulturnoj baštini te doprinosu turizma u razvoju itd.;  
         • Uspostavljanje i  poboljšanje zajedničkog marketinga i promidžbe turizma i poljoprivrednih proizvoda i usluga;  
         •  Integracija kulturne baštine u turistički proizvod kroz  revitalizaciju i očuvanje kulturne baštine te poticanje kulturne razmjene i događanja;  
          •  Uvođenje moderne tehnologije i informacijskih sustava usmjerenih na poboljšanje pružanja informacija posjetiteljima, marketing i planiranje turističkih destinacija, kao što je to uspostavljanje, rekonstrukcija i opremanje turističkih informativnih centara, njihovo uključenje u regionalne ili šire mreže te informacijske sustave, mrežni regionalni, informacijski i distribucijski sustavi (e-marketing), informatičke baze podataka itd.;
          •  Izrada i provedba zajedničkih turističkih razvojnih strategija i razvoj analiza, izvješća, studija, programa i konferencija usmjerenih ka zaštiti i promidžbi prirodne i kulturne baštine.  

  Uspješnost provedbe aktivnosti u unutar ove mjere će se mjeriti na osnovi sljedećih pokazatelja:

  Pokazatelji učinka:

          • Broj projekata kojim se zajednički razvija mala prekogranična turistička/kulturna
  infrastruktura,  
          • Broj zajedničkih projekata provedenih u svrhu promocije identiteta i imidža turizma u ovom području (certifikacija novih proizvoda, zajedničke promotivne kampanje),  
          • Broj zajedničkih projekata provedenih u svrhu razvoja turističkog sektora,  
          • Broj obnovljenih/restauriranih lokaliteta baštine.  

  Pokazatelji rezultata:

          • Povećanje broja turista iz prekogranične suradnje u pograničnom području koji dolaze posjećivati sadržaje na kojima je provedeno unaprjeđenje kapaciteta ili gdje su realizirani novi proizvodi odnosno promotivne aktivnosti.

 • Mjera 1.2: Promicanje/promocija poduzetništva/preduzetništva

  Mjera 1.2  će ojačati veze između hrvatskih i BiH poduzeća te povećati uključenost regionalnih razvojnih agencija i organizacija za podršku poslovanju u aktivnosti razvoja MSP-a. Promicati će zajedničko razumijevanje prekograničnih regionalnih gospodarskih/ekonomskih prilika.  
  Mjera će također biti usmjerena ka promicanju poduzetništva/preduzetništva u pograničnom području te će podržavati inicijative koje promiču najnovije tehnologije, inovativnost i partnerstvo između MSP-a i organizacija za istraživanje i razvoj u komercijalizaciji znanstvenih inovacija.  
  Mjera  će poticati redovnu interakciju između poduzetnika/preduzetnika s obije strane granice kroz: business-to-business“ mreže i klastering; razvoj usluga podrške malom i srednjem poduzetništvu/preduzetnišrvu i zajednički pristup istima; zajednički marketing i promidžbu/promocija na domaćim i EU tržištima; razmjena know-howa; odabrane investicije u poslovnu infrastrukturu vezanu za mala poduzeća/preduzeća.  

  Pazit će se na to da nema operativnog ili financijskog preklapanja s nekom od mjera koje su dio Operativnih programa za Hrvatsku i Komponenti III, IV i V (regionalni razvoj i razvoj ljudskih potencijala) u okviru programa IPA.

  Minimalni i maksimalni iznos EU grant je u rasponu od 50,000 – 300,000 €, dok je maksimalan udio EU financiranja 85%.

  Vrste aktivnosti prihvatljivih u okviru ove mjere su:

          •  Razvoj i provedba osposobljavanja i aktivnosti obuke za MSP;  
          •  Podrška programima promicanja i razvoja inovacija o istraživanja te razvoja koji uključuje prvenstveno partnerstvo između MSP-a, sveučilišta, i institucija za istraživanje i razvoj;  
          •  Umrežavanje MSP-a, te uspostavljanje prekograničnih klastera;  
          •  Planiranje i razvoj infrastrukture za prekogranično poslovanje (industrijske i poslovne zone);  
          •  Razvoj zajedničkih institucija za podršku poslovanju (poslovni centri, poslovni inkubatori, centri za prijenos tehnologija, centri za osnivanje);  
          •  Razvoj službi za pomoć MSP-ima u razvoju vezanih poslovnih aktivnosti (opće savjetovanje i osposobljavanje, zajednički marketing za MSP-e, podizanje svijesti o tržišnim uvjetima, itd.).  

  Uspješnost provedbe aktivnosti u unutar ove mjere će se mjeriti na osnovi sljedećih pokazatelja:

  Pokazatelji učinka:

          •  Broj otvorenih centara za podršku poslovanju,  
          •  Broj podržanih projekata za prijenos znanja,  
         •  Broj projekata za promicanje razvoja prekogranične poslovne suradnje, mreža i klastera,  
          •  Broj provedenih zajedničkih projekata suradnje na razvoju vještina i znanja,  
          •  Broj uspostavljenih MSP/znanstvenih/R&D mreža,  
          •  Broj promidžbenih događaja i sajmova za lokalne/regionalne proizvode,  
          •  Broj MSP-a uključenih/korisnika prekograničnih projekata.  

  Pokazatelji rezultata:

          • Povećanje broja MSP-a lociranih u programskom području,  
          • Povećanje broja novootvorenih poslova,  
          • Povećanje broj trajnih poslovnih kontakata,  
          • Povećanje broja zajedničkih strategija i planova,  
         • Povećana razina inovacija u poslovanju kroz prijenos tehnologija pomoću sveučilišnih i institucija za istraživanje i razvoj prema MSP-ima.